Bostadsmarknaden – Fastighetspriser utveckling

Svenska fastighetspriser över tid

Vi är många som mer eller mindre vet att priserna på den svenska bostadsmarknaden gått upp kraftigt under de senaste årtiondena. Men hur mycket egentligen? Och vad kan det få för effekt på priserna längre fram?Fastighetsprisindex

Fastighetsprisindex – Index för Småhus

Indexet gäller för permanentboende och du kan själv välja för vilken period du vill visa. Välj i dropdown menyn.

Bostadsmarknadens påverkan på Samhällsekonomin

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden hänger i mångt och mycket ihop med hela samhällsekonomin, och kan få stora effekter på densamma. Inte minst den senaste finanskrisen, som bröt ut med full styrka 2008, visar detta.

I många länder hade då bostadspriserna stigit kraftigt under ett antal år före krisen. Med en ökad skuldsättning bland hushållen som följd. Då priserna stiger så behöver folk alltså låna mera för att ha råd, därav en ökad skuldsättning. Det samma skedde även i Sverige, skuldsättningen ökade även här hemma under denna period.

I princip går det att utläsa två parallella trender mot ökad skuldsättning och stigande bostadspriser ända sedan slutet av 1990-talet. Det var först under 2007 som man kan se att prisökningarna började mattas av men redan under 2013 började fastighetspriserna återigen att stiga.

Vad påverkar Prisutveckling på Bostadsmarknaden?

Det är naturligtvis många faktorer som påverkar prisernas utvecklingen på fastighetsmarknaden: Men de allra största är till exempel:

  • Det allmänna Ränteläget
  • Hur svårt respektive enkelt det är att beviljas nya Lån
  • Större förändringar i Skattesystemet
  • Hur arbetsmarknaden utvecklas, dvs risken för arbetslöshet
  • Hur hushållens inkomstutveckling ser ut
  • Samt mer demografiska faktorer

Hur påverkar då Bostadsmarknaden den totala Ekonomin?

Bostads- och fastighetsmarknaden påverkar i sin tur den totala ekonomin genom hushållen. De/Vi tenderar att konsumera mer om priserna på marknaden ökar. Med ökade priser växer nämligen hushållens (ej realiserade) förmögenhet, vilket kan tolkas som att ett större konsumtionsutrymme finns.

Stigande bostadspriser ökar dessutom låneutrymmet för hushållen, eftersom värdet på deras säkerheter för lånen stiger. När bostadspriserna istället faller är mekanismen den omvända, med minskad konsumtion och minskad fart i ekonomin som följd.

Bostadsmarknaden påverkar också ekonomin via de finansiella marknaderna. När bostadspriserna faller och arbetslösheten stiger kan vissa hushåll få svårt med räntebetalningarna, samtidigt som lånen kan komma att överstiga värdet på bostaden. I ett sådant läge drabbas banker och andra kreditinstitut av förluster. Om förlusterna är betydande kan det bli fara för stabiliteten i hela det finansiella systemet. En sådan situation är naturligtvis mycket allvarlig och påverkar all kreditgivning negativt.

När det gäller hushållens skuldsättning och möjligheterna att klara räntebetalningarna är räntekvoten en viktig indikator i sammanhanget.

Kan priserna fortsätta att öka?

Det är naturligtvis en omöjlig fråga att svara på. Anledningen? Ingen vet eller kan se in i framtiden.

Det vi dock vet är att finans- och bostadskriser alltid har skett och kommer att ske. Det är oundvikligt med nuvarande ekonomiska system. Frågan är dock när och hur det kommer att påverka våra svenska bostadspriser.

Ska man då köpa nu eller vänta lite?

Även denna fråga är svår att svara på. Det handlar i mångt och mycket om personliga förhållanden och situationer. Vill du köpa för att bo, till exempel skaffa barn och slå ner pålarna för en längre tid. Ja, självklart ska du då köpa och inte bekymra dig så mycket om procent hit eller dit. Förutsatt att du har råd med den tänkta bostadens pris och eventuella kommande räntehöjningar.

Ska du dock köpa i ett lite mer spekulativt syfte, för att kanske bo under ett eller några år i väntan på något bättre eller för att tjäna en slant. Då skulle jag råda dig till att vara kall och ha i magen och endast slå till när du hittat ett bra objekt med potential och ett något lägre pris. Något som dock kan vara mycket svårt på dagens marknad. Men kanske sitter du på information som vi andra inte har. Ett ypperligt läge med andra ord.

Lycka till!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *