Köpa Tomt eller Mark – Allt du bör veta!

Om att äga & köpa mark och tomt

När det handlar om att köpa tomt eller mark så och tomt finns det en rad med fakta och regler att förhålla sig till. Detta gäller både när du köper mark utan byggnader eller en bebyggd tomt. Det finns nämligen en hel del att tänka på och känna till.

Här plöjer vi genom en rad med juridiska ord och termer samt deras betydelse. Vi tar dem bara upp och ner, ingen speciell rangordning utan ta det för vad det är bara.

Viktiga begrepp när du ska köpa tomt!

Vad är Avstyckning?

Avstyckning innebär att man delar upp en fastighet och bildar en eller flera nya fastigheter av den ursprungliga så att flera tomter blir till försäljning.

Det innebär alltså att en tomt delas upp i en eller flera tomter. Om man vill gå igång med en avstyckning så kontaktar man lantmäteriet, de kan hjälp till med att genomföra en avstyckning. Den fastighet som delas upp kallas för stamfastighet och den nya fastigheten kan göras helt fri från stamfastighetens inteckningar, man kan göra en inteckningsfri avstyckning.

Vad betyder Servitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighetsägare att under viss begränsning tillgodogöra sig fördelar från en annan fastighet.

Ett servitut kan vara en brunn på en fastighet, vilka andra fastighetsägare i området har rätt att hämta vatten ur. Servitut tillkommer en härskande fastighet som kan utvinna fördelar från en tjänande fastighet. Det kan handla om både positiva servitut som negativa servitut.

Negativa servitut innebär att den tjänande fastigheten måste ge upp vissa fördelar på grund av den härskande fastighetens rättigheter. Positiva servitut innebär istället att den tjänande fastigheten har samma rätt till servitutet som den härskande fastigheten.

Vad är Fast Egendom?

Enligt jordabalken är fast egendom jord. Jorden är indelad i fastigheter. Därmed kan man slå fast att fastigheter därmed utgör fast egendom. Fastigheter är både mark, byggnader och sådan utrustning som kan antas tillhöra byggnaden.

Vid köp och försäljning av fast egendom krävs skriftliga kontrakt för att ett ägarbyte av egendom skall vara giltigt. Motsatsen är således lös egendom.

Vad är Expropriation?

Expropriation innebär att någon får avstå sin rätt till förmån för någon annan.

Expropriation är en rättighet som innebär att allmänintresset går före en individs rättigheter. Det innebär att en individ får ge upp en del av sin fastighet till fördel för det allmänna intresset. Vid en expropriation skall ersättning enligt lag betalas ut till den drabbade.

Denna situationen kan till exempel uppstå då staten behöver bygga väg igenom en privatägd fastighet. Det kan också bli aktuellt när näringsverksamhet, som är av stor betydelse för landet, orten eller en befolkningsgrupp behöver inkräkta på annans fastighet.

Vad är Tomträtt?

Tomträtt är en besittningsrätt till mark.

En tomträtt innebär att man hyr rätten till mark från staten eller kommunen. För en tomträtt betalar man en årlig avgift som kallas för en tomträttsavgäld. För bostäder gäller rätten till tomten vid upplåtelsen i 60 år och därefter förlängs avtalet för 40 år i taget.

En tomträtt kan endast sägas upp av staten eller kommunen, en tomträttsinnehavare kan alltså inte själv säga upp en den. När man säljer en fastighet med tomträtt så övergår tomträtten till den nya fastighetsägaren. Övertagandet av skall anmälas till kommunen. Tomträttsavgälden baseras på taxeringsvärdet för marken. Läs mer om besittningsrätt!

Tomträttsavgäld beräknas på följande sätt:

Tomträttsavgäld, 10-årig avgäldsperiod
(Markens taxeringsvärde – 50 000)*1,33*3,5%

Tomträttsavgäld, 20-årig avgäldsperiod
(Markens taxeringsvärde – 50 000)*1,33*3,75%

Vad betyder Friköpt Tomt?

Friköpt tomt innebär att tomten tillhör fastigheten och därmed ägs av fastighetsägaren.

En friköpt tomt har ursprungligen förvärvats från stat eller kommun. Många gånger köps tomten i samband med en husförsäljning. En friköpt tomt innebär större frihet jämfört med en tomträtt eller en arrenderad tomt. Om man skall köpa ett nytt hus är det bra om det är en friköpt tomt till fastigheten, det är också det mest vanliga vid köp av tomt och försäljningar av fastighet.

Vad betyder Ofri Grund?

Ofri grund innebär att huset står på mark som ägs av någon annan.

När ett hus står på en ofri grund betalar man arrende eller tomträttsavgäld till den som äger marken. En ofri grund innebär alltså att husägaren hyr marken från någon annan. Om tomten inte är friköpt så står huset på ofri grund.

Att äga ett hus som står på denna typ av grund innebär osäkerhet eftersom arrendatorn kan säga upp arrendet/tomträtten i stort sett när som helst, med vissa villkor dock.

Vad är Arrende?

Arrende innebär en rättighet att nyttja mark mot ersättning. Arrende innebär alltså att man hyr mark från någon annan.

Arrende kallas också den ersättning som betalas till arrendatorn (den som hyr ut). Det hela handlar om en nyttjanderätt som det måste finnas ett skriftligt avtal för, förutom då det gäller lägenhetsarrende. Arrendet finns i fyra olika former, jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Där har ni några ”svåra ord” lite mer förklarat. Hoppas att bilden klarnat något.

Funderar du på att sälja eller köpa en tomt eller mark så rekommenderar jag att du läser om vad ett rimligt mäklararvode är.

1 reaktion på ”Köpa Tomt eller Mark – Allt du bör veta!”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Exit mobile version