Taxeringsvärde – Allt du behöver veta

Taxeringsvärde - vad är det?

Vad är taxeringsvärde? Hur beräknas taxeringsvärdet? Hur hänger taxeringsvärde ihop med fastighetsavgift?
Varför är taxeringsvärdet viktigt när du skall ansöka om ett bolån?
Vi kommer att besvara alla dina frågor du har rörande taxeringsvärdet på din fastighet.

Vad är Taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är samlat värde av en fastighet. Detta ligger till grund för vad du får betala i fastighetsavgift. Om fastigheten är obebyggd består taxeringsvärdet endast av det eventuellt tomtvärde. För en fastighet med byggnad på ofri grund får markägaren ett taxeringsvärde som består av tomtvärdet – och den som äger byggande på ofri grund får då istället ett taxeringsvärde som består av byggnadsvärdet på fastigheten.

Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxeringen och ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde.

Att tänka på: När du letar efter en ny bostad kan det vara bra att ta reda på vad taxeringsvärdet är på det hus eller den fastighet du planerar att köpa. Taxeringsvärdet kan ha en betydelse om du skall låna pengar hos en bank med fastigheten som säkerhet eller få försäkringsersättning för skador på fastigheten

Hur Bestäms Taxeringsvärdet?

Skatteverket som justerar taxeringsvärdet och det görs var tredje år baserat på ett genomsnitt av tidigare års försäljningspriser. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheten i värdeområdet, två år före taxeringsåret som det avser. Vid småhustaxeringen 2018 är det försäljningar under åren 2014-2016 som avgör om taxeringsvärdet gått upp eller ned sedan förra taxering gjordes.

Inför taxeringen tar Skatteverket, tillsammans med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare, fram försäljningsstatistik för olika områden som används som underlag vid taxeringen. Det är alltså var en fastighet ligger, Skatteverket använder sig av värdeområden, som till stor del bestämmer taxeringsvärdet.

Exempel: Om vi ska ta fram ett taxeringsvärde för 2018 används försäljningsstatistiken under 2014–2016 för att utreda marknadspriserna. Därefter räknas marknadspriset om till 2016-års prisnivå. Sedan blir taxeringsvärdet 75 % av det uppskattade marknadsvärdet.

Förutom områdets priser (den stora delen) så utgår de från ett normhus. Sedan finns det andra faktorer som påverkar den slutgiltiga taxeringen, t ex husets ålder, storlek, standard med mera.

Därför kan ditt taxeringsvärde bli högre, trots att du inte gjort några förbättringar på din fastighet. Det rör sig då om att prisutvecklingen varit stark i just det området.

Vad är taxeringsvärdet viktigt?

Ett taxeringsvärde har en stor betydelse i många andra sammanhang då det fungerar som ett underlag till din fastighetsavgift och fastighetsskatt. Det är därför viktigt att du har ett korrekt värde eftersom det kan ha en påverkan på när du skall ansöka om ett bolån hos en bank som säkerhet alternativt när du ansöker om ersättning på skador från ditt försäkringsbolag.

Beskattning

Taxeringsvärdet ligger till grund för vad för fastighetsavgift eller fastighetsskatt som kommer tas ut. Det kan även användas för att avgöra stämpelskattens storlek – samt att det avgör om ett förvärv av en fastighet ska betraktas som köp eller gåva.

Försäkring

Vid eventuellt skada på din fastighet kommer du behöva att upprätta ett försäkringsärende hos ditt försäkringsbolag. Man använder då taxeringsvärdet som underlag när man beräknar storleken på ersättningen som kommer att betalas ut

Fastighetsvärdering

Ett viktigt underlag när man beslutar om en fastighetsvärdering är taxeringsvärdet. Detta är viktigt att ha koll på om du till exempel står inför en försäljning, ett köp, en gåva, bodelning eller bouppteckning vid dödsbo.

Belåning

När du ansöker om belåning hos banken eller ett annat kreditinstitut ligger taxeringsvärdet i grund om du får ditt bolån beviljat eller om du måste gör som din ansökan. Man har även detta i anspråk när man tar fram en kreditvärdering eller när kreditupplysning skall göras inför din ansökan.

Tomträtt – Underlag

När en kommun skall beräkna tomträttsavgälder så används taxeringsvärdet ofta som ett underlag. Det kan även användas vid friköp av tomträtter.

Samlat värde av Tomtvärde och Byggnadsvärde

Taxeringsvärdet bygger på det samlade värdet av en fastighet. Om det på fastigheten finns en byggnad avgörs taxeringsvärdet av både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde.

Är det endast en tomt, utan byggnad, så är det alltså enbart ett tomtvärde som taxeringsvärdet är uppbyggt av.

Rör det sig om ett arrende räknas ett taxeringsvärde ut för de som äger fastigheten och ett för de som äger byggnaden.

Taxeringsvärde 2019

Det finns ännu inget taxeringsvärde för 2019. Detta då fastighetsdeklarationen inte är gjord för 2019. Det nuvarande taxeringsvärdet för småhus är från 2018 och kommer att uppdateras igen år 2021.

Taxeringsvärde Hus

Taxeringsvärde för hus avser en byggnad med en eller två bostäder.
Ett ”småhus” som man säger i gamla termer räknas som friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus då en byggnad på ofri grund om den är inrättad för boende. Taxeringsvärdet för hus är alltså 75 % av det sannolika marknadsvärde som då nämnts ovan.

Taxeringsvärde Bostadsrätt

Taxeringsvärdet är inget som berör dig som bor i/äger en bostadsrätt utan det är ägaren av hela huset som betalar fastighetsskatten. I det här fallet då en bostadsrättsförening.

Ett hus med bostadsrätter räknas i fastighetstaxeringen som hyreshus, se mer under hyreshus.

Taxeringsvärde Hyreshus

Till hyreshus räknas byggnader med minst tre lägenheter eller minst en lokal.

Taxeringsvärdet ska även för hyreshus motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Taxering sker vart tredje eller sjätte år.

Du som äger ett hyreshus betalar statlig fastighetsskatt för till exempel lokaler och obebyggd tomtmark. För bostäderna i hyreshuset betalar du kommunal fastighetsavgift.

Taxeringsvärde Lantbruk

Fastigheter med skogsmark, åkermark, betesmark och ekonomibyggnader taxeras som lantbruk. Även småhus på en lantbruksfastighet taxeras som lantbruk.

Även för Lantbruksfastigheter ska taxeringsvärdet motsvara 75 procent av fastighetens troliga marknadsvärde i ett värdeområde. Taxering sker vart tredje år.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Det är samma regler som gäller för småhus på lantbruk som andra ”vanliga” småhus. Det betyder alltså att du inte betalar någon fastighetsavgift eller skatt för betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader.

Taxeringsvärde Skog

För dig som äger en en skog i form av skog gäller samma regler vad det avser taxeringsvärde för lantburk. Läs mer om detta ovan ”Taxeringsvärde Lantbruk”.

Taxeringsvärde Jordbruksfastighet

Om du äger en Jordbruksfastighet så avser taxeringsvärdet samma principer som vid taxeringsvärde lantbruk. Läs mer om detta ovan ”Taxeringsvärde Lantbruk”.

Hitta Taxeringsvärde

Hur får man reda på taxeringsvärde?

Du kan få reda på taxeringsvärdet på en fastighet du inte äger. Men du behöver ha några uppgifter om själva fastigheten tillgängliga så som t ex; typ, värdeår, tomtareal, bo- och biyta mm.

Du behöver också ett så kallat värdeområdes nummer. Gäller det ett småhus så hittar du dessa direkt här.

Gå sedan till denna länk och fyll i alla uppgifter. När allt är ifyllt klickar du på >>Beräkna och sedan får du fram ett värde.

Beräkna taxeringsvärde

Önskar du beräkna ditt taxeringsvärde gör du det enklast genom att använda dig av Skatteverkets e-tjänst. Genom att logga in på din sida hos Skatteverket kan du få fram din fastighets taxeringsvärde.

Om du inte vill eller kan logga in där så använder du bara tjänsten vi tipsade om ovan. Det fungerar på samma sätt.

Taxeringsvärden – Historik

Hos Skatteverket kan du även få fram tidigare års taxeringsvärden. Klicka in dig här och logga sedan in så får du fram dessa uppgifter.

Är du missnöjd med din fastighets taxeringsvärde?

Det går att begära omprövning av Skatteverkets beslut. En begäran om ändrat taxeringsvärde görs skriftligt och skickas till ditt Skattekontor. Eller så gör du det i din fastighetsdeklaration under ”Övriga Uppgifter”.

Det är inte ofta det får någon effekt men om du känner att taxeringen blivit alltför hög, och därmed ökat din fastighetsavgift så begär en omprövning. Det är gratis.

Högt taxeringsvärde bra eller dåligt?

Många undrar säkert om ett högt taxeringsvärde är bra eller dåligt?

Ett högt taxeringsvärde visar att du har en fastighet, iaf i teorin, som är värd mycket pengar. Ska du sälja så är det självklart trevligt.

Men ett högt taxeringsvärde gör ju också att fastighetsavgiften blir större. Det är inte lika kul. Men nu finns det ju tak för hur mycket man får betala så det är inget större problem. Dock kan andra avgifter bli högre av en högre taxering.

Mer om taxeringsvärde

Vi hoppas att du är fullärd om detta ämne och har koll på mer om taxeringsvärde samt vilken betydelse det har för just dig i ditt framtida husköp.

Här har vi sammanställt några frågor som vi fått in under åren ifall du fortfarande har frågetecken. Om du skulle ha fler frågor så är det bara kontakta oss via vårt kontaktformulär alternativt lägga en kommentar här nedan.

Kan jag justera taxeringsvärdet?

Finns det någon anledning till att justera taxeringsvärdet måste du själv begära en sådan justering. Du får beskriva ärendet när du ”Lämnar övriga uppgifter i din fastighetsdeklaration”. Om Skatteverket redan fyllt i ett justeringsbelopp så beror det på att taxeringsvärdet redan är justerat, då behöver du inte göra någon egen begäran

Vad är ett värdeområde?

Värdet för en fastighet är som vi diskuterat viktigt. Var din fastighet är belägen har stor betydelse för värdet. Det baseras på de prisnivåer för fastigheter har och kan skilja sig mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiska avgränsade områden – så kallat ”värdområden

Vad är fastighetsavgift och fastighetskatt?

Fastighetsavgift betalas för de fastigheter som har bostäder som är färdigbyggda. Statlig fastighetskatt betalas av fastigheter som inte har några bostäder eller där bostäder planeras att bygga
Räkna ut din fastighetsavgift för 2019 med hjälp av vår kalkylator!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För närvarande har du JavaScript inaktiverat. För att kunna kommentera, vänligen se till att JavaScript och cookies är aktiverade och ladda sedan om sidan. Klicka här för instruktioner om hur du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Exit mobile version