Allt om Typkoder för Fastigheter

Typkoder för Fastigheter

Först och främst:

Vad är en typkod?

En typkod är en tresiffrig beteckning som en fastighet får i fastighetstaxeringen av Skatteverket. Den säger på ett enkelt sätt vad en viss fastighet har för ändamål/byggnader.

Den har dock inget direkt rättsligt krav enligt lag eller annan bestämmelse. Skatteverket tillämpar den av administrativa skäl. Dock har den blivit så allmänt etablerad att många andra aktörer idag använder i sitt arbete, t ex banker och andra finansinstitut, Skogsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån.

Det som istället finns reglerat i lag är en fastighets taxeringsenhet, som Lantbruksenhet eller Småhusenhet. Det är sedan dessa taxeringsenheter som Skatteverket har satt typkoder för.

T ex; Lantbruksenhet har typkod på 100-serien och Småhusenhet har typkod på 200-serien.

Typkoder för olika Fastighetstyper

Här följer nu en sammanställning av alla de typkoder som används idag. De är kategoriserad efter enhetstypen.

Typkoder för Lantbruksenheter (100-serien)

En lantbruksfastighet är vanligtvis en fastighet med produktiv mark såsom skogsmark, åkermark och betesmark. Det kan även finnas byggnader på fastigheten, som till exempel bostadsbyggnader (småhus) och andra byggnader som är inrättade för jord- eller skogsbruk (ekonomibyggnader).

 • 100  Lantbruksenhet – preliminär typkod
 • 110  Lantbruksenhet – obebyggd
 • 113  Lantbruksenhet – bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
 • 120  Lantbruksenhet – bebyggd
 • 121  Lantbruksenhet – som endast utgörs av växthus/djurstall
 • 122  Lantbruksenhet – bebyggd enbart med ekonomibyggnad
 • 180  Lantbruksenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
 • 181  Lantbruksenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL)
 • 197  Lantbruksenhet – övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
 • 199  Lantbruksenhet – taxeringsvärde under 1 000 kr

Här på Skatteverket kan du läsa mer om Lantbruksenheter och hur dessa deklareras.

Typkoder för Småhusenheter (200-serien)

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Det handlar t ex om friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus. Hit räknas också obebyggd tomtmark som är avsedd att bebyggas med småhus.

Det görs numer ingen skillnad på om det är ett permanentboende eller fritidshus.

 • 210  Småhusenhet – tomtmark
 • 213  Småhusenhet – byggnadsvärde under 50 000 kr
 • 220  Småhusenhet – bebyggd
 • 223  Småhusenhet – bostadsbyggnad med lokaler
 • 225  Småhusenhet – småhus på ofri grund
 • 230  Småhusenhet – grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL
 • 240  Småhusenhet – bostadsbyggnad på vattenfastighet
 • 280  Småhusenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
 • 281  Småhusenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
 • 299  Småhusenhet – taxeringsvärde under 1 000 kr

Vid taxeringen 2015 ändrades en hel angående Småhusenheternas typkoder. Här kan du läsa mer om det och annat rörande Småhus.

Typkoder för Hyreshusenheter (300-serien)

För att räknas som hyreshus krävs att byggnaden har minst tre bostäder eller minst en lokal. Som bostad räknas både bostäder med hyresrätt och med bostadsrätt. Lokaler kan vara till exempel ett garage, ett kontor, en butik, en restaurang eller ett hotell. Även om du inte hyr ut någon del av dem.

 • 300  Hyreshusenhet – preliminär typkod
 • 310  Hyreshusenhet – tomtmark
 • 311  Hyreshusenhet – med saneringsbyggnad
 • 313  Hyreshusenhet – byggnadsvärde under 50 000 kr
 • 320  Hyreshusenhet – bostäder (innan 2015: Hyreshusenhet – huvudsakligen bostäder)
 • 321  Hyreshusenhet – bostäder och lokaler
 • 322  Hyreshusenhet – hotell eller restaurangbyggnad
 • 323  Hyreshusenhet – kiosk
 • 324  Hyreshusenhet – parkeringshus/garage
 • 325  Hyreshusenhet – lokaler (innan 2015: Hyreshusenhet – huvudsakligen lokaler)
 • 326  Hyreshusenhet – kontor inom industrimark
 • 340  Hyreshusenhet – byggnad på vattenfastighet
 • 380  Hyreshusenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
 • 381  Hyreshusenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
 • 399  Hyreshusenhet – taxeringsvärde under 1 000 kr

Läs mer om Hyreshusenheter här.

Typkoder för Industrienheter (400-serien)

En industrifastighet är en fastighet där det finns byggnader som är inrättade för industriverksamhet. Till denna enhet hör även så kallade övriga byggnader, det är vissa byggnader som inte räknas som industrier i vanlig mening, t ex sjöbod, hangar eller djursjukhus.

 • 400  Industrienhet – preliminär typkod
 • 411  Industrienhet – tomtmark
 • 412  Industrienhet – med saneringsbyggnad
 • 413  Industrienhet – upplag eller uppställningsplats
 • 414  Industrienhet – byggnadsvärde under 50 000 kr
 • 415  Industrienhet – fiskefastighet
 • 420  Industrienhet – industrihotell
 • 421  Industrienhet – kemisk industri
 • 422  Industrienhet – livsmedelsindustri
 • 423  Industrienhet – metall- och maskinindustri
 • 424  Industrienhet – textil- och beklädnadsindustri
 • 425  Industrienhet – trävaruindustri
 • 426  Industrienhet – annan tillverkningsindustri
 • 430  Industrienhet – bensinstation
 • 431  Industrienhet – reparationsverkstad
 • 432  Industrienhet – lager
 • 433  Industrienhet – annan övrig byggnad
 • 443  Industrienhet – övrig byggnad f. radiokommunikation
 • 480  Industrienhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
 • 481  Industrienhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
 • 497  Industrienhet – övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr
 • 498  Industrienhet – övrig mark (gatu- och parkmark), taxeringsvärde 0 kr
 • 499  Industrienhet – taxeringsvärde under 1 000 kr

Här hos Skatteverket hittar du mer information om Industrifastigheter.

Typkoder för Ägarlägenhetsenheter (500-serien)

Med ägarlägenhet menas en lägenhet i ett flerbostadshus som du själv äger och bestämmer över. Den räknas som fast egendom och du har därmed lagfart på den.

 • 510  Ägarlägenhetsenhet – obebyggd
 • 513  Ägarlägenhetsenhet – byggnadsvärde under 50 000 kr
 • 520  Ägarlägenhetsenhet – bostad
 • 580  Ägarlägenhetsenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
 • 581  Ägarlägenhetsenhet – skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

Här hittar du mer info om ägarlägenheter hos Skatteverket.

Typkoder för Täktenheter (600-serien)

En täktmark är en plats där du eller någon annan har tillstånd av Länsstyrelsen att bryta eller skörda material ur naturen. Det kan t ex handla om grus, lera, sand, vatten, jord, kol, olja eller naturgas. Denna verksamhet regleras i huvudsak av miljöbalken.

 • 610  Industrienhet – obebyggd täktmark
 • 613  Industrienhet – täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr
 • 620  Industrienhet – bebyggd täktmark
 • 699  Industrienhet – täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

Här kan du läsa mer om denna enhet.

Typkoder för Elproduktionsenheter (700-serien)

En elproduktionsenhet kan till exempel vara ett vattenkraftverk, vindkraftverk eller kärnkraftverk. I de flesta fall har elproduktionsenheter en eller flera kraftverksbyggnader. Elproduktionsenheter samlas vid fastighetstaxeringen i två huvudgrupper: vattenkraftverk och värmekraftverk.

 • 700  Elproduktionsenhet – preliminär typkod
 • 711  Elproduktionsenhet – outbyggt strömfall
 • 712  Elproduktionsenhet – tomt till kraftvärmeverk
 • 713  Elproduktionsenhet – (vatten) byggnadsvärde < 50 000
 • 714  Elproduktionsenhet – ersättningskraft
 • 715  Elproduktionsenhet – tomt till kärnkraftverk
 • 716  Elproduktionsenhet – tomt till kondenskraftverk
 • 717  Elproduktionsenhet – tomt till gasturbinanläggning
 • 718  Elproduktionsenhet – tomt till vindkraftverk
 • 719  Elproduktionsenhet – (värme) byggnadsvärde < 50 000
 • 720  Elproduktionsenhet – vattenkraftverk
 • 730  Elproduktionsenhet – kärnkraftverk
 • 731  Elproduktionsenhet – kondenskraftverk
 • 732  Elproduktionsenhet – kraftvärmeverk
 • 733  Elproduktionsenhet – gasturbinanläggning
 • 734  Elproduktionsenhet – vindkraftverk
 • 739 Elproduktionsenhet – vindkraftverk byggnadsvärde <50 000
 • 740  Elproduktionsenhet – vindkraftverk i vattenområde
 • 790  Elproduktionsenhet – vindkraftverk som inte tagits i drift
 • 799  Elproduktionsenhet – taxeringsvärde under 1 000 kr

Läs mer om elproduktionsenheter här.

Typkoder för Specialenheter (800-serien)

En specialenhet är en byggnad som används för samhällsnyttiga ändamål. Som exempel kan detta vara en förskola eller ett sjukhus. För specialenheter är det byggnadens användning som avgör vilken typkod den får. Dessa är också skatte- och avgiftsfria.

 • 810  Specialenhet – tomtmark till specialbyggnad
 • 820  Specialenhet – distributionsbyggnad
 • 821  Specialenhet – reningsanläggning
 • 822  Specialenhet – värmecentral
 • 823  Specialenhet – vårdbyggnad
 • 824  Specialenhet – bad-, sport- och idrottsanläggning
 • 825  Specialenhet – skolbyggnad
 • 826  Specialenhet – kulturbyggnad
 • 827  Specialenhet – ecklesiastikbyggnad
 • 828  Specialenhet – allmän byggnad
 • 829  Specialenhet – kommunikationsbyggnad
 • 830  Specialenhet – kommunikationsbyggnad / telekommast
 • 890  Specialenhet – försvarsbyggnad

Här kan läsa mer om just specialenheterna och få en mer utförlig förklaring över vad respektive enhetskod är.

När bestäms en Fastighets Typkod?

Den sätts i samband med fastighetstaxeringen. Taxerings görs för att bestämma hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift ägaren ska betala. Det finns olika typer av fastighetstaxeringar och dessa görs också i olika intervaller.

Går det att Ändra Typkod?

Ja det går. Men endast genom Skatteverket, du kan inte själv gå in och ändra detta.

Skriv till Skatteverket och begär att de ska kontrollera din typkod. Berätta varför du anser att den ska ändras och skicka detta till fastighetstaxeringen.

Här hittar du adresser till ditt respektive skattekontor.

Det kostar inget och handläggningstiden ligger på 2-3 veckor. Skulle fler uppgifter behövas så kommer handläggaren att ta kontakt med dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *